Ke stažení

Zpráva auditora
Zápis z VH
Výkaz zisku a ztráty
Příloha k účetní závěrce
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Přehled o peněžních tocích (CASH FLOW)
Výměna strojního vybavení společnosti AG Skořenice
Informace pro vlastníky půdy